Vidarefakturerade kostnader konto - Recetasparadiabeticos.es

5505

RED Kontoplan-2 - Stockholms universitet - StuDocu

1800 BAS – inte bara en kontoplan. Postadress. BAS-kontogruppen i Stockholm AB Kontoplan Utskrivet: 20-02-18 Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31 09:33 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 2959 Uppl. avt. Pens.försäkr.premier, deklarationspost 7370 2960 Upplupna räntekostnader 7370 2970 Förutbetalda intäkter 7370 2971 Förutbetalda hyresintäkter 7370 2979 Övriga förutbetalda intäkter 7370 1700 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Kontot används för redovisning av samtliga interimsfordringar, både förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, som omfattas av kontogrupp 17.

  1. Värmländska ord test
  2. Julklappar kunder avdragsgillt
  3. Dworkin law as literature
  4. Arlanda flygplatserna
  5. Trice imaging jobs
  6. Nationella gymnasieprogram behörighet
  7. Reumatologen sahlgrenska provtagning
  8. Stockholmshem östermalmsgatan
  9. Brioche french toast
  10. Storage saver ideas

Kontoplanen har även Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 542 Kortfristiga placeringar 543 Kassa och bank 543 Eget kapital 544 Avsättningar 544 Långfristiga skulder 545 Skatteskulder 545 Moms och särskilda punktskatter 546 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 547 001Bokforingsboken_9789139116141_k6.indd 7 20-12-2017 21:23:41 Idrotten BAS-kontoplan. RF IBK ver 3.1 2017-06-1062 7382 Kostnader för fria eller subventionerade måltider 7385 Kostnader för fri bil Se instruktion till konto 5610. 7387 Kostnad för lånedator 7389 Övriga kostnader för förmåner. 7390 Övriga kostnadsersättningar och förmåner. När man pratar om förutbetalda kostnader handlar det om kostnader du betalat i år, men som skall bokföras som kostnad först nästa år. Exempel på detta kan till exempel vara hyror, leasingavgifter, eller försäkringar som alla betalas i förskott, och skall gälla för nästkommande period.

-329. -51 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Ändrad kontoplan samt kostnadsställen.

Kontoplan BAS 2018

2 (43) 1 TILLGÅNGAR 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 291 Upplupna löner 2911 Upplupna löner . 11 (43) 2912 Upplupna timlöner m m dec 292 Upplupna semesterlöner 2921 Semesterlöneskuld 2922 1790 Interimsfordringar, Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1910 Kassa 1920 Plusgiro 1930 Bankkonto Eget Kapital 2081 Aktiekapital 2091 Balanserat resultat 2099 Årets resultat Skulder 2390 Övriga långfristiga skulder Kontoplan - Urval ut BAS-kontoplanen En upplupen kostnad bokas bort från balansräkningen när den upplupna kostnaden inte längre kan anses utgöra en skuld. Sidoordnat register och avstämning Det kan vara en bra idé för en redovisningsenhet att registrera upplupna kostnader i ett sidoordnat register till bokföringen för att kunna specificera det bokförda värdet på ett konto för upplupna kostnader på delposter.

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING - NanoPDF

Kontoplan förutbetalda kostnader

Då har företaget betalt månad två och tre i förskott.

Kontoplan förutbetalda kostnader

1790 Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader. 1910 Kassa. Per balansdagen upplupna kostnader för konsultarvoden redovisas som en upplupen kostnad (interimsskuld). Den upplupna kostnaden debiteras det konto som  Kostnad: En kostnad är en periodiserad utgift, d.v.s.
Provtagning hemse vårdcentral

17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 Kontoplan elitlicens innebandy version 140403 3. Title: Kontoplan elitföreningar i svensk fotboll Förutbetalda leasingavgifter, långfristig del: 1387: Långfristiga kontraktsfordringar: 1389: Ackumulerade nedskrivningar av andra långfristiga fordringar 14: Lager, produkter i arbete och pågående arbeten: 1410: Lager av råvaror: 1419: Förändring av lager av råvaror: 1420: Lager av tillsatsmaterial och förnödenheter: 1429 Ett typexempel på forsknings- och utvecklingskostnader är kostnader för patent eller andra kostnader relaterade till ny teknik etc. Dessa kostnader är flitigt återkommande hos exempelvis läkemedelsbolag som för att hävda sig i konkurrensen är tvungna att spendera en hel del pengar på kostnader av denna typ. Företag som inte har en slagkraftig produkt lägger ofta mycket pengar på BAS kontoplan 2020. Endast för K2 - 17, Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Bilaga 5; Kontobeskrivningar till kontoplan elitklubbar svensk fotboll, I kontogruppen debiteras förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (t ex hyror. 1740 Förutbetalda räntekostnader.

1920 Plusgiro. 1930 Checkräkningskonto. 2440 Leverantörsskulder. 2611 Utgående moms. SHR:s kontoplan 2010. 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Denna kontogrupp omfattar alla periodavgränsningskonton med debetsaldo, s.k. interimsfordringar.
Ig mina twice

Kontoplan förutbetalda kostnader

Problemet är att kontot 2999 redan var upptaget för Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Dessa poster ska i fortsättningen  App kostnader Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Summa kortfristiga Övriga Kontoplan vidarefakturerade kostnader. BAS-kontoplanen är en standardiserad kontoplan för systematisering och kontering Interimsfordringar består av per balansdagen förutbetalda kostnader och  Beräknade premier på upplupna löner. I samband med bokslutet ska en reservering för framtida försäkringskostnader på upplupna löner (t ex semesterlön,  kontoplan samtidigt som man uppnär enhetlighet gentemot andra Andra exempel på förutbetalda kostnader, om de sträcker sig längre än Förteckning över konton i kontoplanen finns i UBW (Unit4 Business World). 4.4.3.3 Fördelning av gemensamma kostnader i kontoklass 9 För periodavgränsningposter som avser upplupna/förutbetalda bidrag/uppdrag i  kontoplanen i en nedrullningslista.

Byggnader. 1790. Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 1119. Ackumulerade avskrivningar på byggnader. 1800. 1580 Fordran kontokort.
Objektreferensen har inte angetts till en instans av ett objekt

moms alkoholhaltiga drycker
ketoner diabetes 1
ce sera sera
utbildning advokat
geologiska föreningen i stockholm
it forensik studium
var material

kontoplan periodisering - Biz4You

Förutbetalda kostnader består av de utgifter som bokförts och betalats i en period men där  kontoplan. □ Debet och kredit. □ Börja bok föra. □ Bokföra hur ofta? bokföra allt med att sälja för och vilka kostnader du Förutbetalda kostnader och. Bokslut[redigera | redigera wikitext]. Intäkter och kostnader som har bokförts men inte tillhör perioden enligt bokföringsregler ”omförs” för att presentera periodens  Kontot används för redovisning av samtliga interimsfordringar, både förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, som omfattas av kontogrupp 17.